افزودن نظر جدید

پاسخ به رضا: من مطمئنم شما نه متن این مقاله را خواندید و نه کتاب دو قرن سکوت را خواندید. در همین مقاله با سند و مدرک، توضیح دادیم که رستم فرخزاد یکی از عوامل تضعیف ساسانیان بود. کسی بود که طمع و غرورش سبب شد ساسانیان سقوط کند. در دو قرن سکوت هم آقای زرینکوب میگوید که ساسانیان فاسد و از درون تهی شده بودند و همین علت اصلی شکست ساسانیان بود و بیشتر مردم ایران چون از حکومت ساسانی نفرت داشتند در برابر مسلمین تن به صلح دادند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.