افزودن نظر جدید

با مطالعاتی که روی این مطلب داشتم، برخی از روایات کاملا درست بود اما بعضی دیگر را یا من اطلاع ندارم یا درست نیستند. نژاد پرستی، بدترین چهره ی مردم شده است به طوری که کاملا همراه با اهداف آرکائیسم، مانند هیتلر خود را نژاد برتر میدانند. برخی نیز اسلام‌ستیز شده اند و به قولی رستم فرخزاد را بر سر اعراب میکوبند. درست است، اعراب به ایرانیان ظلم بسیار کردند اما رستم نیز کمکی به ایران نکرده است زیرا با خیانت کردن به خسرو پرویز و گشودن راه در برابر هراکلس، امپراطور روم شرقی (بیزانس) بدترین و مهلک ترین ضربه را به ایران زد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.