افزودن نظر جدید

تعصب را کمر در بسته چون شیر- شده بر من سپر بر خصم شمشیر … که احسنت ای جهاندار معانی- که در ملک سخن صاحبقرانی … فریب بت پرستان بفکن از مشت - فسون خوانی مکن چون زند و زردشت …… در توحید زن کاوازه داری- چرا رسم مغان را تازه داری- سخندانان دلت را مرده دانند- اگر چه زند خوانان زنده خوانند-
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.