افزودن نظر جدید

صرف اوردن چند سند (که درستی و نادرستی آنها باید سنجیده شود) نمیتوان نتیجه گرفت و با لطایف الحیلی به خواننده نظرات خود را الغا کرد. در باب پژوهشی این چنینی باید عمری را صرف بررسی کرد و نتیجه را به قضاوت خوانندگان واگذار نمود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.