افزودن نظر جدید

زشیر شتر خوردن سوسمار از فردوسی هست خالی نبندید و فردوسی ضد سوسمار با نوشتن شاه نامه حال عربپرستان رو سوسمار خور ها رو در زمانش و حال و تا ابد گرفته و برای رستم فرخزاد شهید راه ایران هم در شاهنامه صحبت کرده برای این مرد بزرگ
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.