افزودن نظر جدید

چه خوشتان بیاید و چه بدتان بیاد کوروش همان ذوالقرنین است و تمام اشارات قرآنی به کسی دیگر غیر از او تطبیق نمی کند. حال اگرکسی اینطور فکر کند که انسانیت و اسلام فقط در جزیره العرب پیدا شده است، قطعاً او را باید از رده حقیقت گرایان خارج دانست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.