افزودن نظر جدید

آنچه در این مقاله آمده با سند و مدرک و دلیل است. منتها، پذیرش حقیقت نیاز به شجاعت دارد. اگر کوروش زرتشتی بود، در روایات زرتشتی از او اسم آورده میشد. کما اینکه در روایات زرتشتی از شخصیتهای درجه سوم و دهم تاریخ زرتشتی و غیر زرتشتی اسم آورده شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.