افزودن نظر جدید

کوروش هم به خاک سپرره نشد بلکه در همون مقبره که در اصل دخمه بود گذاشته شد و در آن هم باز بود. اونی که این متن رو گذاشته همه چیز رو ننوشته. ما کاری به دین کوروش نداریم کوروش برای ما نماد انسانیت و بزرگی هست این اراجیف در هدف تخریب شخصیت کوروش و پادشاهیه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.