افزودن نظر جدید

سلام خانم بیتا، با تشکر از شما که دیدگاه خود را ارائه کردید. لطفا اجازه ندهید که دیگران به شعور شما توهین کنند. اجازه ندهید شما را فریب دهند. به شما گفته اند که هخامنشیان برده داری را نفی کردند. اما تمام اسناد تاریخی گویای این است که هخامنشیان برده داری میکردند و هیچ گاه ممنوع نبوده است: [http://www.adyannet.com/fa/news/10935]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.