افزودن نظر جدید

خنده خوب هست ولی بدانید که اینقدر بحث و زندگی کوروش افسانه ای هست که هر فردی توانسته مطلبی را نوشته و به کوروش متصل کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.