افزودن نظر جدید

کوروش دچار انحراف شد چرا که جهودان دردین زرتشت نماد پست ترین افراد هستندوبخت النصر به دستور گشتاسپ وزرتشت جهودان رادربندکرد وبیت المقدس را ویران کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.