افزودن نظر جدید

لطفا با سند و مدرک حرف بزن دوست گرامی خیال بافی نکن ادعا می کنی که کوروش برده داری ملغی کرده دلیل محکمه پسند ارائه بده ما سرپا گوشیم با تعصب چیزی ثابت نمی شه!!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.