افزودن نظر جدید

فقط در همین حد بگم این سانسور بازی هایی که شما فقط برای ما در میاری نشان دهنده ی بی طرفی شما نسیت ... شما پارتی بازی میکنی.اگه من به تلنگوری به وحید زدم از اونورم به کوروش هم توپیدم و اشتباهاتشو گوش زد کرد م......کسیو نکوبیدم حقیقتشو بیان کردم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.