افزودن نظر جدید

جناب کوروش، فحش‌نامه شما به همراه کلمات رکیکی که به کار بردید، چون مصداق "نظرات بی‌ارتباط" (و نشانگر تلاش شما برای منحرف کردن موضوع بحث) بود، منتشر نشد، لیکن برای اتمام حجت به لینک مربوطه [http://www.adyannet.com/news/15502] منتقل شد. مخاطبین محترم می‌توانند متن مقاله به همراه دیدگاه شما را بخوانند و قضاوت کنند. ضمناً فحش‌هایی که به پیامبر اکرم دادید چیزی از مقام ایشان نمی‌کاهد، و تنها دردسر و سبب وزر و وبال برای خود شما شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.