افزودن نظر جدید

من متوجه نمیشم چرا فقط این سایت گیر داده به فارس ها اگر باستان گرایی خوب نیست پس برا همه خوب نیست چرا هیچ کی به ترکا چیزی نمیگه که میگن قوم ماد ترک بود واولین پادشاه ماد یعنی دیاکو یا دیا آکو را ستایش میکنن و تابلو مغازه ترکا پر شده از دیاکو من امروز مبل دیاکو و الکتریکی دیاکو لوستر فروشی دیاکو و... را با چشمان خودم دیدم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.