افزودن نظر جدید

درسته نه اسیدهاک نه نبوغید و نه کزوس رو رو کشت کزوس هم مشاورش شد کوروش تک بود در این کار ها برعکس اقوام ها و دیگر حاکمان وحشی بود حتی در فینقیه هم که کسی به طرفش تیر پرت کرد ولی بهش نخورد رو که مجازاتش طبق قوانین فینقیه قطع 2 دستش بود رو بخشید و فرد پشیمان و از کار کوروش تعجب کرد چون سابقه نداشت این بخشش و یکی از سرباز های کوروش هم شد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.