افزودن نظر جدید

پشیوتن ما عادت کردیم که توهین و فحش بشنویم. سالهاست که چماق ستم کورش پرستان ظالم بر سر ماست ولی بدان که جوانان غیور آذربایجان بیدار شدند و روز به روز این بیداری بیشتر میشود و هر روز بر تعداد ما افزوده میشود. گفتی کورش امپراتور آسمانی بود. مگه جای مردوک در آسمان هست که میگی کورش آسمانی بود؟ کورش نماینده بت شیطانی مردوک بود. منشور گلی کورش این رو میگه. وقتی هم کورش پرستان ظالم اجازه نشر کتاب و مطالعه درباره تاریخ به دیگران نمیدهد و فقط خزعبلات و توهمات خودش را به خورد ملت میدهد، دعوت شما بعه مطالعه تاریخ امری بیهود است. جوانان آذربایجانم بیدار شدند و این بیداری هر روز بیشتر میشود. امروز اکثر جوانان بیدار آذربایجان دو چیز میشناسند؟: خدای یکتا الله تعالی و دیگری مبارزه با کورش پرستان برای رهایی و آزادی از چنگال این ستمگران و نورکان استعمار و استبداد. به زودی موج جدیدی در راه هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.