افزودن نظر جدید

من به اسلام توهین نکردم ولی تعصب احمقانه بعضی ها که باعث توهین به ایران میشه خنده داره همین طور در مورد کوروش اون امپراطور بزرگی بود که نه مثل اشور بانیپال شهری رو نابود کرد و غارت نه مثل بخت النصر یهودیها رو برده کرد که همین ازاد کردن یهودیها عقده بعضی ها شده من نمیفهمم مگه در روسیه کسی از پطر تعریف کنه میشه ضد دین و طرفدار امریکا یا کسی از بزرگی میجی در نیپون بگه میشه طرفداره اینگلیس یا کسی از عصر شکوفای کانگشی در چین حرف بزنه میشه خارجی پرست کوروش این قدر بزرگ هست که 4 تا نادان از اون ایراد بگیرند هم بزرگ میماند وطن پرستی باعث پیشرفته همان طور که اروپا باهاش پیشرفت کرد ایران تمدن بزرگی داره مگه ما به شاه عباس یا نادر شاه ایراد میگریم چون بعد از اسلام پادشاه ایران بوده چون کوروش قبل از اسلام پادشاه بود بهش گیر میدن و نادان های که نمیدانم چرا گفتن بزرگی تمدن ایران قبل از اسلام ضد اسلام میدانن و طرفداری از کوروش از نگاه انها یعنی مخالفت با اسلام میگید ادم خاری در ایران باستان قبل از این که تمدن ایران شکوفای برسه در حالی که در تمام انسان های اندیشمند بوده نه فقط در 10000 سال پیش ایران که این مسخره کردن نداره میگید انوشیروان پسر که براش شورش کرد رو کشت و مسخره میکنید که جلاده پس باید چه کار میکرد همین شاه عباس که تمام پسرهش رو کور کرد رو کشت و بعد از مرگش نوه اش جانشینش شد ولی چون انوشیروان قبل از اسلام بود میشه ادم بد ولی شاه عباس چون مسلمان بو د و شیعه ایرادی نداره که این در سیایت قدرت امر عادی و در تمام جهان بود پطر هم پسرش رو کشت گیر دادن به تاریخ کشورت امری احمقانه چه فبل و چه بعد از اسلام تمدن ایران یکی از بزرگترین تمدن های جهانه با اسطورهای بزرگ و مردمی بزرگ که ادم های که خودشان را به کوری زدن نمیبینن و فقط 1400 سال را میبینن در حالی که تمدن بزرگ ایرا چند هزار سال قدمت داره عربستان دشمن ایرانه تا ......................... نابودیش
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.