افزودن نظر جدید

زرینکوب در مورد خنگی اعراب زیاد گفته دادن یاقوت در عوض یک درهم هنوز هم خنگن گفتن چرخش خورشید به دور زمین زمین گرد نیست در عربستان در قرن 21 نشانه کمی از خنگی بودن. محمد هم سعی کرد جز افراد کمی ادم شدن بقیه با همان تربیت ماندن و شدن کشور عربستان که جز خنگ ترین کشور ها هست جاوید ایران و بزرگانش که کوروش بزرگ هم یکی از ان مردان هست مرگ بر عربستان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.