افزودن نظر جدید

گیریم که در دوره ی پیامبر اوضاع خوبی نبوده خب بیشترش بخاطر همین جنگ طلبی وسختیهایی که از کافران ومشرگان ودشمناشون میدیدن بود جنگ حضرت علی بامعاویه سر قدرت نبود ولی واسه معاویه بود بعدشم از کجا میدونی هیچ کس خیری ندید علم غیب داری بعدشم به خودتون بگو که فقط جنگهای اسلامو میبینید وخوبیهاشو نه چون خرافات ودروغ میدونید درضمن اگه جنگ بده پس کلابده و اگه کشتن دشمنان خدا ودین به دست پیغمبر وامام علی یا اهل بیت بده کشتن افراد به دست کوروش وداریوش وخشایارشا ودیگر پادشاهان وسرداران هم بده راستی جنگ اونا بخاطر قدرت واینکه کشورهاومردمای بیشتری رو به خدمت خودشون دربیارن نبود درضمن من نمیگم هیچکس اون موقع اسایش نداشت ولی تو از کجامیدونی همه آسایش وآرامش داشتن رفتی از تک تکشون پرسیدی؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.