افزودن نظر جدید

کوروش در منشورش به روشنی بیان کرده که خدای من مردوک (یک نوع بت ) میباشد و مردوک با دیدن کسانی که به غیر از اون رو پرستش میکند خشمگین میشود. این یعنی رو یکتاپرستی و آزادی ادیان. بنگرید به ترجمه واقعی منشور کوروش در سایت گمانه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.