افزودن نظر جدید

دوست عزیز کوروش بعد فتح بابل دستور داد منشورو بنویسن ودر منشور خیلی جاها طرف صحبت مردم بابل و برایه احترام به مردم بابل از خدایه بابل مردوک اسم میبره در جایی هم اسم از بعل میبره که باستان شناسان میگن نام دیگه خدایه بابل مردوکه بعد علامه طباطبایی آیت الله مکارم و روحانی بزرگ قراعتی و...از علمایه شیعه و حتی تعدادی از علما سنی عرب مثل وهبه زحیلی در تفسیر قرآن المنیر با قاطعیت کوروش را ذوالقرنین میدونن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.