افزودن نظر جدید

1- تمام زندگی کوروش در جنگ و کشور گشایی گذشته لذا میراث مکتوب کم داره و زندگیش در پرده ابهام قرارداره 2- پادشاهان بعدی چون داریوش به صراحت از اهورا مزدا سخن گفته اند. 3- دلیلی نداره روش تدفین کوروش را با زرتشتیان امروز مقایسه نمود. روشها در دوره های زمانی به مقتضای زمان تغییر خواهد نمود. کما که بعد انقلاب تغییر کرد. 4- در مقبره هیچ یک از پادشاهان هخامنشی جسدی یافت نشد. بخصوص کوروش
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.