افزودن نظر جدید

اولا در اوپیس با سپاه بابل جنگ کرد و برد هیچ قتل عامی رخ نداد و 10 اکتبر هم سیپار بدون جنگ تسلیم شد و12 اکتبر هم پایتخت بابل بدون جنگ سقوط کرد از کی تا به حال جنگ سرباز ها و پیروز شدن و نابودی سپاه دشمن قتل عام حساب میشه شهر تصرف و به اتش کشیده شد کجا گفته قتل عام مردم یعنی اتش زدن شهر = قتل عامه مردمه اخه اگر میخواست قتل عام کنه بابل رو با اون همه ثروتش میکرد و نبوغید رو میکشد که نکرد سارد رو قتل عام میکرد با اون همه ثروتت و کزوس رو میکشد و شهر های فینقیه رو غارت میکرد که نکرد و مسا گات ها حمله کردن برای غارت نه کوروش اخه عقل حکم میکنه ثروتمند ترین کشور جهان بره سرزمین اقوام چادرنشین رو تصرف کنه یا چادر نشین ها برای غارت به شهر ها حمله کنن سکوت تو بهتره مخلص اهل بیت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.