افزودن نظر جدید

مگر اسم کوروش در کجاها آمده است؟ آیا در شاهنامه آمده؟ آیا در اوستا آمده؟ در کجا آمده؟ آیا به غیر از یهود،کوروش برای دیگران فایده داشته است؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.