111ـ نظر ثورى نسبت به فضائل على

سؤال 111:
آيا صحيح است که سفيان ثوري که از محدثين بزرگ ما است. از آوردن فضائل و مناقب حضرت علي(رضي الله عنه) کراهت داشته و ناراحت مي شد؟
ذهبي آورده: «عن سفيان قال: ترکتني الروافض، وأنا أبغض أن أذکر فضائل علي(رضي الله عنه)»(259)
يعني شيعه در حالي مرا رها کردند که نقل فضائل علي(رضي الله عنه) را مبغوض مي دارم.
راستي مگر امام ذهبي از صحابه کرام پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـ نقل نکرده که علامت منافقان بغض علي(رضي الله عنه) است؟
ما کنّا نعرف المنافقين الا ببغض علي(رضي الله عنه)(260)
آيا کسي که اين چنين باشد مي توان به احاديث و نقل او اعتماد کرد. و او را هم طراز ابوبکر و عمر خواند؟ کان الثوري عندنا امام الناس وکان في زمانه کأبي بکر وعمر في زمانهما(261)
مگر اينکه خود جناب ابوبکر و عمر نيز چنين روحيه اي داشته، و در برخورد با علي(رضي الله عنه) اينگونه بودند؟