110ـ فقط على در كعبه تولد يافت

سؤال 110:
آيا صحيح است که مي گويند در کعبه ـ خانه خدا ـ غير از علي(رضي الله عنه)احدي متولد نشده است.
1 ـ قال ابن صباغ المالکي: ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه وهي فضيلة خصّه الله بها إجلالا له واعلاء لمرتبته وإظهاراً لتکرمته.(257)
يعني احدي پيش از علي(رضي الله عنه) در کعبه به دنيا نيامده، و اين يک فضيلتي است که خداوند عزوجل او را به اين فضيلت اختصاص داده و بدين وسيله خواسته از علي تجليل کرده و مقامش را بالا ببرد.
البته بعضي ديگر همانند بدخشي وابن قفال، ولکنوي، (در مرأة المؤمنين) و شبلنجي و ديگران گفته اند: احدي ـ نه پيش از علي(رضي الله عنه) و نه پس از او ـ در کعبه به دنيا نيامده است(258)
با اين حال، چرا بزرگان ما سخني از اين فضائل به زبان جاري نمي کنند؟ آيا از گسترش تشيّع مي ترسند!! اگر پاره اي از ادله شيعه بر افضليت علي(رضي الله عنه) اين نمونه ها باشد، آيا باز هم مورد اشکال ماست؟!