108ـ حكم توهين به پيامبر اكرم

سؤال 108:
 آيا سخن قاضي عياض صحيح است که مي گويد: «اگر کسي بگويد پيامبر در حال جهاد فرار کرده بايد توبه کند. وگرنه بايد کشته شود، چون شخصيت پيامبر را تنقيص کرده است(251)
و قرطبي مي گويد: هر کس يکي از صحابه را نکوهش کند و يا او را در روايتش مورد طعن قرار دهد، خداي متعال را رد کرده و شرايع مسلمانان را باطل کرده است.(252)
راستي اگر اين جملات توهين شمرده شده و موجب اعدام است. آيا نسبت ديوانگي و هذيان به پيامبر توهين شمرده نمي شود؟ و گوينده آن مهدور الدم نيست؟
امام بخاري در هفت جا از کتاب خود و مسلم در سه جا از کتاب خود آورده که عمر بن الخطاب اين تعبير را نسبت به پيامبر داشته است.(253)
غزالي مي گويد: «قال عمر: دعوا الرجل فانه ليهجر»(254)