107ـ «الصلاة خير من النوم» بدعت حضرت عمر

سؤال 107:
آيا صحيح است که «الصلاة خير من النوم» از بدعتهاي خليفه ثاني بوده و در زمان پيامبر اکرم اين جمله در اذان وجود نداشته؟ چنانچه ابن حزم ظاهري، و امام مالک و قرطبي تصريح دارند.
1 ـ امام مالک مي گويد: اِن المؤذن جاء الي عمربن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم فأمره أن يجعلها في نداء الصبح(249)
هنگاميکه مؤذن نزد عمر آمد تا فرا رسيدن وقت نماز صبح را به او اعلام کند عمر را ديد که به خواب فرو رفته فرياد برآورد: الصلاة خير من النوم، پس عمر به او دستور داد تا از اين پس اين عبارت را در اذان صبح قرار دهند.
2 ـ ابن حزم مي گويد: الصلاة خير من النوم، ولا نقول بهذا ايضا لأنه لم يأت عن رسول اللّه ـ صلي الله عليه و سلّم ـ(250)