101ـ مخالفت معاويه با سنت رسول الله ـ صلى الله ـ

سؤال 101:
آيا صحيح است که حضرت علي(رضي الله عنه) به سنّت رسول اللّه عمل مي کرد و معاويه بخاطر دهن کجي به حضرت علي با سنت رسول اللّه مخالفت مي کرد؟ و ما پيروان معاويه ـ يعني همان سلف صالح ـ نيز پيرو معاويه و مخالف علي هستيم. چنانچه بيهقي و نسائي در بحث تلبيه مي گويند: معاويه تلبيه را در روز عرفه ـ به خاطر ـ مخالفت با علي ممنوع کرد.
سعيدبن بن جبير مي گويد: روز عرفه ـ در عرفات ـ نزد ابن عباس بودم گفت: اي سعيد، چرا صداي تلبيه مردم را نمي شنوم؟ گفتم از معاويه مي ترسند، ابن عباس، فوراً از خيمه خود بيرون آمده و با صداي بلند گفت: لبيک اللهم لبيک، و إن رغم انف معاوية، اللهم العنهم فقد ترکوا السنة من بغض علي ـ رضي اللّه عنه ـ(234)
بيني معاويه را به خاک مي کشيم. خداوندا آنانرا لعن و نفرين کن. چون سنت رسول اللّه را به علت بغض با علي(رضي الله عنه) ترک کردند.
سِنْدي در توضيح اين عبارت مي گويد: «اي لأجل بغضه اي هو کان يتقيد بالسنن فهؤلاء ترکوها بغضاً له». يعني براي کينه و بغض با علي(رضي الله عنه)چون حضرت علي به انجام سنتهاي پيامبر پايبند بود، و آنان سنت را رها کرده براي کينه توزي با ايشان.