102ـ مخالفت با شيعه هر چند عمل آنان مطابق سنت باشد

سؤال 102:
آيا صحيح است که مي گوييم بايد با شيعه در کارها مخالفت کنيم، و شعار ما مخالفت با آنان است هر چند عمل آنان مطابق با سنت رسول اللّه باشد؟ همانند: مسطّح کردن قبر، صلوات بر غير انبياء، و انگشتر در دست راست قرار دادن...
1ـ ابن تيمية مي گويد: مصلحت تمييز شيعه از اهل سنت براي قطع رابطه و مخالفت با آنان از مصلحت انجام مستحب بالاتر است. پس به گفته بعضي از فقيهان خوب است بعضي از مستحبات را ترک کنيم اگر اين عمل شعار آنان شود.(235)
2ـ و درباره تسطيح قبر مي گوئيم: افضل اين است که مسطح نباشد ـ هر چند سنت تسطيح است ـ چون آن شعار شيعه شده. سزاوار است با ترک اين سنت با آنان مخالفت کنيم(236)
3ـ و همچنين نسبت به صلوات بر غير پيامبر(237) انبياء(238)(239)راستي اگر عمل شيعه مطابق با سنّت رسول اللّه است، چرا ما بايد با آن مخالفت کنيم؟ آيا اين يک نوع دهن کجي به اسلام و سنت رسول اللّه ـ صلي الله عليه و سلّم ـ نيست؟