85ـ صحابه عائشه را متهم به فحشاء كردند

سؤال 85:
آيا صحيح است که بعضي از صحابه پيامبر اکرم همانند مسطح بن أثاثه، و حسان بن ثابت و حمنه(199)نمودند و پيامبر اکرم نيز حدّ بر آنان جاري کرد. و در هيچ يک از کتابهاي شيعه اين اتهام و نسبت ناروا يافت نمي شود. و درعين حال ما اين تهمت را ـ به دروغ ـ به شيعه نسبت مي دهيم! راستي انگيزه اين دروغگوئي و تهمت ناروا چيست؟