82ـ اعتراض صحابه به عمر(رضي الله عنه) راجع به ازدواج موقت

سؤال 82:
آيا صحيح است که مي گويند: پس از تحريم و ممنوعيت متعه توسط عمر. مردم به او اعتراض کرده و ضمن انتقاداتي که بر شيوه کار او داشتند اين موضوع را نيز به او اعتراض کردند. طبري مي گويد: عمران بن سواده به عمر گفت: مردم مي گويند: تو متعة النساء را تحريم کردي در حاليکه از جانب خداوند يک نوع رخصتي بود که با ثمن بخس (يک مشت گندم)(194)(195) ذکروا انک حرّمت متعة النساء وقد کانت رخصة من اللّه نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.