81ـ علت حصر مذاهب در چهار مذهب

سؤال 81:
آيا صحيح است که مي گويند حصر مذاهب فقهي به چهار مذهب در قرن پنجم و در دوران حکومت القادر باللّه عباسي و به انگيزه مالي و اقتصادي صورت گرفت، زيرا که حکومت به مقداري مال نياز پيدا کرد. و به پيروان مذاهب ابلاغ کرد که در برابر پرداخت فلان مقدار پول، مذهب شما را به عنوان مذهب رسمي حکومت اعلام مي کنيم.
پيروان اين چهار مذهب آن مقدار درخواستي را فراهم کرده ولي سيد مرتضي شيعي ـ که از ايشان هم درخواست همين مبلغ را کرده بودند ـ نتوانست تهيه کند. لذا فقط چهار مذهب بعنوان مذاهب رسمي حکومت معرفي گرديد.
و حال آنکه تا قبل از اين جريان تقليد منحصر به مذهب خاصي نبود. چنانچه دهلوي به آن اشاره کرده است(193)نفر منحصر مي کنيم؟