57ـ ابن الزبير عائشه را براى جنگ فريب مى دهد

سؤال 57:
 آيا صحيح است که مي گويند ابن زبير عائشه را فريب داده تا غائله جنگ جمل و خونريزي و کشتار ميان مسلمين را به راه اندازد. چنانچه اين حقيقت تلخ را عبداللّه بن عمر به عائشه گوشزد مي کند. ذهبي مي گويد: قالت عائشة اذا مرَّ ابن عمر، يا ابا عبدالرحمن ما منعک أن تنهاني عن سيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليک ـ يعني ابن الزبيرـ(126)
با اين حقايق تاريخي چرا ما غائله جنگ جمل را توجيه، و ساحت آتش افروزان را پاک و دامن توطئه گران را تطهير و جريان جمل را به مردي افسانه اي و خيالي به نام عبدالله سبا نسبت مي دهيم؟ چرا عبدالله بن زبير و... را از صحنه توطئه دور مي دانيم؟.