56ـ حزب بازى در ميان امهات المؤمنين

سؤال 56:
آيا صحيح است آنچه را که ذهبي و ديگران مي گويند: زنان پيامبر اکرم دو حزب بودند؟ يک حزب به سرکردگي عائشه و حفصه، و حزب ديگر در آن ام سلمه و سائر زنان پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـ بودند(124)
1 ـ خليفه دوم به هر کدام از زنان پيامبر ده هزار درهم (يا دينار) مستمري مي داد ولي به عائشه دو هزار بيشتر از ديگران.
2 ـ معاويه يک حواله صدهزار ـ درهم ـ (يا ديناري) براي عائشه فرستاد.
3 ـ همو: يک گردنبند که بهاي آن صدهزار بود، براي عائشه فرستاد.
4 ـ عبداللّه بن الزبير مبلغ صدهزار براي عائشه حواله کرد.(125)