55ـ رجعت مردگان در زمان صحابه

سؤال 55:
آيا صحيح ست که مي گويند در صدر اسلام کساني بودند که پس از مرگ دوباره به دنيا رجعت کرده و سخنها گفته بودند. همانند زيدبن خارجه(120) شده و سخن گفت و دهها نمونه ديگري را که ابن أبي الدنيا ـ متوفي (در سال 281هـ) ـ آنرا در کتاب خود آورده و جمعي از صحابه و تابعين همانند ابوالطفيل(121)(122)چه ايرادي ما به شيعه داريم در جائي که همين ايده و عقيده در ميان صحابه و تابعان و محدثان ما اهل سنت نيز وجود دارد.؟
و چرا محدثان بزرگي همانند جابربن يزيد جعفي را که هزاران حديث مي دانست. فقط و فقط به خاطر اعتقاد او به رجعت، بايکوت و سانسور کنيم، چنانچه در اوّل کتاب صحيح مسلم اين اعترافات تلخ آمده است.(123)