5ـ دين و ايده امام اعظم

سؤال 5:
آيا صحيح است که مي گويند: امام ابوحنيفه امام اعظم ما، قبلا نصراني بوده. يعني در حاليکه پدرش مسيحي بوده او به دنيا آمده. و بعدها اسلام اختيار کرده.خطيب بغدادي از ابن أسباط نقل مي کند:
«ولد ابوحنيفة و ابوه نصراني.»(10)