4ـ نسب فقهاء و محدثين سلف

سؤال 4:
آيا صحيح است که برخي از رهبران و ائمة و فقهاء و محدثين سلف و کسانيکه مورد اعتماد در مذهب هستند، به گفته امام زهري حرام زاده و اولاد زنا هستند.؟ من اين مطلب را در کتاب المحلي امام ابن حزم ديده و بسيار در فکر فرو رفتم راستي ما بايد از حرامزادگان پيروي کنيم؟!آنجا که سخن از امامت جماعت ولد الزنا به ميان آورده و امامت او را جايز مي شمارد، به نقل از امام زهري مي گويد:
«عن الزهري قال: کان أئمة من ذلک العمل، قال وکيع: يعني من الزنا.»(8)
و شعبة پس از دو سال و هرم بن حسان پس از چهار سال و امام مالک بيش از سه سال، وامام شافعي پس از چهار سال، از مرگ پدر ـ متولد شد(9)