چند سؤال

استاد بزرگورام. دانشمند توانا، علامه، فاضل، جناب مولوي... به حق، لياقت شيخ الاسلامي را داري، چون واقعاً اهل سنت و جماعت را ياري کردي، و مکتب سلفيت را نصرت، و به خط فکري و اعتقادي ابن تيميه و ابن وهاب، کمال مساعدت را داشته و داري، و در کلاسها و جلسات خصوصي، از شما استفاده ها بردم، و بدون اغراق مي گويم که ما پيروان سلف، و طرفداران وهابيت، به امثال و نمونه هاي شما سرافراز و سربلند هستيم.
استاد بزرگوارم: به طور قطع مي دانم که تمامي شبهات و اشکالات عليه مذهب ما را با قدرت پاسخ مي دهي، و هيچ سؤال و ايرادي را بي پاسخ نمي گذاري، لذا پاره اي از شبهاتي را که سر کلاس، و در جمع خصوصي خودم و بعضي از شاگردان و هم کلاسيهايم مطرح کرده، و گاهي جواب هم داده شده را دوباره مطرح مي کنم تا به پاسخ آن استاد بزرگوار مزين شده. و همگان استفاده کنند و ضمناً شبهات ديگري نيز در لابلاي مطالعاتم به ذهنم رسيده و بلا جواب مانده.
در خاتمه انتظار دارم که اين سؤالات تا پيش از پاسخ، سرّي بماند و عناصر نفوذي از جماعت مودودي و رافضة به آن دست نيابند. چون ممکن است با القاء شبهات بيشتر مخصوصاً در قشر روشنفکر، آنان را از خط و مذهب سلفيگري ـ خداي نخواسته ـ گمراه کنند.