گفتن الصلاة خير من النوم در اذان صبح

پرسش:

آيا عبارت «الصلاة خيرٌ من النوم» جزء اذان بوده يا بعد از آن به آن اضافه شده است؟

پاسخ:

1 . در نيل الاوطار به روايت صحيح محمد بن اسحاق نقل مى كند كه در اذان نبوده است.(1)

2 . از سعيد بن مسيب در همين منبع نقل مى كند، اين كلمه در صلاة فجر اضافه شده است.

3 . مالك در «موطأ» تصريح مى كند كه اين عبارت به امر عمر بن الخطاب به اذان صبح اضافه شده است. او مى گويد مؤذن نزد عمر آمد تا داخل شدن وقت نماز صبح را به او خبر دهد. ولى او را خفته يافت، لذا فرياد بر آورد: الصلاة خير من النوم، نماز از خوابيدن بهتر است، عمر دستور داد تا اين جمله را در اذان صبح قرار دهند.(2)

4 . شافعى آنرا مكروه و بدعت مى داند و شوكانى مى گويد: اگر جزو اذان بود حضرت على(عليه السلام) و عبدالله بن عمر و طاووس به آن اعتراض نمى كردند.(3)

5 . ابن جريح از عمر بن فحص نقل مى كند كه سعد نخستين كسى بود كه در خلافت عمر اين جمله را در اذان گفت.(4)

6 . ابن جز م مى گويد: ما اين جمله را نمى گوييم چون در زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله) نبوده است.(5)

**************************************************************************************
1  . نيل الاوطار، ج2، ص37
2  . الموطأ مالك، ج1، ص73
3  . نيل الاوطار، ج2، ص38
4  . مصنف عبد الرزاق ج 1، ص474
5  . المحلى، ج 3، ص160