گفتن أشهد أن عليّاً ولىّ الله در اذان

پرسش:

آيا «أشهد أنَّ علياً وليّ الله» جزء اذان است؟

پاسخ:

خير، شيعه آن را جزو اذان نمى داند و هر كس آن را به قصد اجزاى اذان بخواند از نظر علماى شيعه بدعت و تشريع است و فقط آن را به عنوان ذكر مستحب دانسته اند.(1)

**************************************************************************************
1  . شبهاى پيشاور، 823