یارسانی‌ها

02/23/1397 - 13:13

گروه نوپدیدی در اهل حق که داعیه دین مستقل یارسان را دارند، در برابر این پرسش که اگر اهل حق دین مستقلی است پس پیامبر او کیست؟ می‌گویند؛ تمامی افراد حاضر در بارگاه سلطان اسحاق که سخنان او را می‌شنیدند و به دیگران انتقال می‌دانند، پیامبران حق بوده‌اند.