معنای زندگی

معنا و جذب
08/30/1401 - 13:29

معنای زندگی در قانون جذب، گوش سپاری به ندای درون و عمل به آن می باشد. چنانچه در کتاب راز خانم راندا برن می خوانیم: تخته سیاهی در آسمان وجود ندارد که پروردگار عالم قصد یا مأموریت شما در زندگی را روی آن نوشته باشد.

افسانه شخصی پائولو کوئلیو
05/14/1401 - 15:08

افرادی سعی کرده اند با حفظ مکتب اومانیسم معنایی برای زندگی خود ایجاد کنند. یکی از افرادی که معنای زندگی جدیدی را ایجاد و در حال ترویج آن می باشد نویسنده ای به نام «پائولو کوئلیو» می باشد. معنای زندگی که کوئلیو بیان می کند با عنوان«افسانه شخصی» مطرح می شود. افسانه شخصی در پی آن است که به زندگی معنا ببخشد و بر محور تبعیت از هوا و هوس قلبی می باشد.