معرفی کتاب

11/16/1396 - 12:12

از آثار مهمی که در نقد صوفیه به رشته تحریر درآمده است، می‌توان کتاب "خرقه می آلود" را نام برد. این کتاب اثر حسن یوسفیان است که به رویکرد شریعت‌گریزی صوفیان انتقاد کرده و بعد از بیان برخی از عقاید صوفیان که منجر به شریعت‌گریزی ایشان می‌شود، آنها را بررسی و نقد کرده است.

10/19/1396 - 17:26

شیخ آل محسن از علمای شیعه عربستان است. وی در کتاب «عبدالله بن سبأ» ثابت کره است که هیچ ارتباطی بین عبدالله بن سبأ و شیعه وجود نداشته است.