غفار عباسی

04/06/1400 - 12:32

غفار عباسی یکی از مدعیان عرفان است که دچار انحرافاتی شده است. مانند برداشت وی دربارۀ مقام شیعه، که تأکید بر آن یکی از جاذبه‌های شورانگیز جلسات اوست، مورد تأیید روایات و نظر علما نیست و باور به آن، انکار ضروریات مذهب تشیع است.

03/13/1400 - 07:01

دکانداری معنوی یکی از مشکلات موجود در حوزه مباحث عرفان و معنویت است. دکان‌داران معنوی کسانی هستند که به سبب علاقمه‌مند به موضوعات مرید و مرید بازی‌، با طرح ادعاهای کاذب، موجب ایجاد نگرانی‌هایی در بین علاقمندان به مباحث عرفانی شده است.