شرطی سازی ذهن

کریشنا مورتی, شبه معنویت شرقی, روشنائی, رسیدن به حقیقت, تناقضات کریشنا مورتی
07/07/1401 - 10:10

کریشنا مورتی از افرادی است که یک سبک زندگی و شبه معنویت جدیدی را بنا نهاده است. وقتی در آموزه هایش تأمل می کنیم متوجه تناقضات گفتاری و رفتاری او می شویم. فردی که آموزه هایش مملو از تناقضات است شایستگی تبعیت ندارد.