رژیم پهلوی

08/27/1402 - 14:38

گفت شهدای دفاع مقدس، تربیت شدگان شاه بودند! گفتم این شهدا همان کسانی بودند که با لگد، شاه را از ایران بیرون انداختند. اگر وصیت‌ نامه‌های شهدا را بخوانیم می‌بینیم که آنان تربیت شده مکتب امام خمینی (ره) بودند.

برابرانگاری رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی
11/28/1400 - 12:57

در گفتمان امام خمینی(ره) اعمال غیر انسانی رژیم پهلوی و طرفدارانش به رژیم غاصب صهیونیستی منسوب شده است.

 رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی
11/28/1400 - 09:29

رژیم صهیونیستی به عنوان منبع مهم رژیم پهلوی در تقویت و تجهیز ساواک فعالیت داشت که مهمترین عرصه همکاری ساواک و موساد، آموزش نیروهای ساواک توسط موساد بود.