آیا درخت مسیحیت میوه خوب می‌دهد؟

  • 1397/09/04 - 19:56
کشیشان مسیحی میگویند که مسیحیت درختی است که میوه خوب می‌دهد! یعنی انسان‌های خوبی تربیت می‌کند. پس دین حق است! به راستی این ادعای عجیب چقدر صحت دارد؟!! پاسخ: مسیحیت (البته با تأکید بر مسیحیت تحریف شده) در مسئله تربیت انسان‌ها، یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌‌ها را دارد.

کشیشان مسیحی میگویند که مسیحیت درختی است که میوه خوب می‌دهد! یعنی انسان‌های خوبی تربیت می‌کند. پس دین حق است! به راستی این ادعای عجیب چقدر صحت دارد؟!!

پاسخ:

انسان ها در انجام اعمال خود مختار هستند و لذا صرف پذیرش یک دین سبب نمی شود که او خطا و گناهی نکند. عهد جدید روایت های متعددی دارد که حتی حواریون حضرت عیسی نیز مرتکب  اشتباه می شدند حتی پطرس بزرگ حواریون. درانجیل متی 16: 23 آمده: " عیسی برگشته به پطرس گفت: دور شو ای شیطان. تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی."

از دیگر ثمرات مکتب حضرت عیسی یهودای اسخر یوطی است که به او خیانت کرد و بنابر نقل عهد جدید موجبات مصلوب شدن عیسی را فراهم نمود. انجیل لوقا 22: 3 می گوید :« شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوطی داشت و یکی از دوازده حواری بود وارد شد.» همچنین در لوقا 13: 2 اینچنین است که:" وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً  دل یهودا اسخریوطی را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم کند."

در انجیل متی 17: 20 و لوقا 17: 6  خود حضرت عیسی ایمان حواریون را زیر سوال می برد و به ایشان می گوید اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشتید این کوه یا درخت را جابجا می کردید. انجیل یوحنا از برگشتن بسیاری از شاگردان حضرت عیسی از اعتقاد خود قبل از دستگیری ایشان توسط یهودیان می دهد.[1]بعد از صعود حضرت عیسی نیز موارد متعددی از انحراف مسیحیان در عهد جدید بیان شده است.

خیانت «حنانیا »و زنش« سفیره » از این جمله است."  پطرس گفت : ای حنانیا چرا این طور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ بگویی و مقداری از پول  زمینت را نگاه داری؟"[2]

نمونه دیگر از انحراف مسیحیان فساد مسیحیان کلیسای قرنتس است که سخت مورد اعتراض پولس قرار می گیرند:

"مقصود من این است که با کسانی که خود را مسیحی می دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بت پرستی، ناسزا گویی، مستی و یا کلاهبرداری می شوند معاشرت نکنید حتی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید.[3]

و یا در آمده" شنیده می شود که در میان شما زنا پیدا شده است. چنان زنایی که در میان امت ها( کافران) هم نیست؛ که شخصی زن پدر خود را داشته باشد.[4] بر این موارد  بیافزایید سالها قتل و جنایت مسیحیان کاتولیک در جنگ های صلیبی بر علیه مسیحان ارتدکس روم شرقی، یهودیان و مسلمانان ، جنگهای سی ساله بین کاتولیک ها و پروتستان ها، کشتار میلیونها سرخ پوست آمریکایی و حمایت از رژیم غاصب کودک کش صهیونیستی و صدها مورد دیگر از جنایت، قتل و تجاورز که هنوز نیز در جای جای دنیا از مسیحیان سر می زند.

پی‌نوشت:

[1]. یوحنا 6 : 66
[2]. اعمال رسولان فصل 5: 3
[3]. اول قرنتیان5 : 11
[4]. قرنتیان 5: 1

بازنشر