افزودن نظر جدید

از گاتها سند بیاورید. پژوهشگران هم وندیداد را باطل دانسته اند و از روی با ارزش ترین بخش یعنی یسنا به ویژه گاتها پیش می روند. برای همین می گویند دین زرتشتی با علم جدید اختلافی ندارد. بخاطر همین است که دانشمندان بزرگ با استفاده از زرتشت ادیان ابراهیمی را به شدت کوبیدند.. چطور اسلام که دم از تساوی زن و مرد می زند زنان را هیچگاه در مقام های بالا و درجات بالا نمی پذیرد و نصف جامعه اش را از کار کردندر کنار مردان محروم می سازد؟ در عمل که دین زرتشتی بسیار خوب عمل کرده چنانچه زنان توانستند حتی در اوضاع آشفته دربار ساسانی زنان از مردان بالاتر روند. در دوران هخامنشی یا اشکانی نیز زنان توانستند جنگاور و صاحب نام شوند. جامعه زرتشتی از دوران قدیم نیز حتی قاجار فعال بوده و بار ها تکرار کردم که در امور خیرخواهانه سرآمد جهان هستند و چه مردان چه زنان به مدارج عالی در هند دست یافتند و برای همین هندوستان از زمانی که به انجا مهاجرت کردند بهدینان را می ستود. گاندی هم در این موردسخن گفته. ارزش خانواده و ارزش ازدواج نیز نه در گاتها بلکه یکی از چیزهایی بوده که منابع یونانی درباره آن ها اطلاع داده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.